Vlaamse beschermingsmechanisme

Naar aanleiding van de uitbraak van het COVID-19 worden specifieke maatregelen genomen om de verspreiding van het coronavirus in te perken.

Als deze verstrengde coronamaatregelen tot een omzetdaling van minstens 60% in de maanden augustus en september 2020 leiden, kan een onderneming een premie ontvangen die toelaat om deze terugloop in ontvangsten te overleven.

Voorwaarden

  • Omzetdaling van minstens 60% in de periode van 1 augustus tot 30 september 2020 in vergelijking met dezelfde periode in 2019
    • Indien 2019 een jaar was met een uitzonderlijk lage omzet, bijvoorbeeld door zwangerschap, mag een andere periode gekozen worden mits motivatie
    • Als starter dient men zich te baseren op een financieel plan
  • een actieve bedrijfsvoering heeft in de periode van 1 augustus tot en met 30 september 2020 tenzij de onderneming verplicht werd te sluiten door de coronamaatregelen of gesloten is door  de normale jaarlijkse sluiting.

Ondernemingen die geen aanvraag indienden voor corona hinderpremie of een corona compensatiepremie, kunnen toch het Vlaamse beschermingsmechanisme aanvragen. Zij moeten aantonen dat hun omzetdaling van minstens 60% het gevolg is van de substantiële exploitatiebeperkingen die ze ondervinden door de coronamaatregelen opgelegd door de Nationale Veiligheidsraad of de gouverneur van Antwerpen.

Uitgesloten ondernemingen
Volgende ondernemingen zijn uitgesloten:

holdingvennootschappen;
patrimoniumvennootschappen (verhuur en exploitatie van eigen of geleased niet-residentieel onroerend goed, exclusief terreinen);
activiteiten van hoofdkantoren;
managementvennootschappen waarvan de zaakvoerder van de onderneming zakelijke diensten verleent aan een onderneming die reeds de compensatiepremie ontving en waarin deze zelfde persoon bestuurder, vennoot of zaakvoerder is.
de ondernemingen die achterstallige schulden hebben bij het Agentschap Innoveren en Ondernemen naar aanleiding van een terugvordering van een onterecht ontvangen corona hinderpremie of corona compensatiepremie;
de ondernemingen die op 1 augustus 2020 nog niet opgestart waren en niet beschikten over een actieve exploitatiezetel in het Vlaamse Gewest overeenkomstig de Kruispuntbank van Ondernemingen.

Bedrag van de premie

Ondernemingen en zelfstandigen in hoofdberoep of gelijkgesteld

De premie bedraagt 7,5% van de omzet, exclusief btw, in de referentieperiode (2019) en is beperkt tot maximum 15.000 euro per onderneming.

Zelfstandigen in bijberoep

Ben je een zelfstandige in bijberoep die in 2019 een beroepsinkomen had tussen € 6.996,89 en € 13.993,78 en als loontrekkende niet 80% of meer is tewerkgesteld? Dan kom je ook in aanmerking maar wordt de subsidie gehalveerd in vergelijking met zelfstandigen in hoofdberoep.

Aanvraagprocedure

De aanvraagprocedure zal pas beschikbaar zijn in oktober en kan online ingediend worden tot uiterlijk 15 november 2020.

De uitbetaling van de premie gebeurt automatisch na goedkeuring van de aanvraag door VLAIO en enkel op een Belgisch rekeningnummer van de begunstigde onderneming.

Indien uit een controle door VLAIO na steuntoekenning blijkt dat de omzetdaling van 60% niet gehaald werd of aan één van de andere voorwaarden opgelegd in deze regelgeving niet werd voldaan, moet de onderneming de uitbetaalde steun aan VLAIO terugbetalen.

De ondernemingen die verplicht gesloten zijn ten gevolge van de coronamaatregelen kunnen een voorschot van maximaal 2.000 euro aanvragen vóór 1 oktober 2020.

De meest recente informatie kan u steeds terugvinden op de site van Vlaio:

https://www.vlaio.be/nl/subsidies-financiering/vlaamse-beschermingsmechanisme