Afschaffing Decembervoorschot 2020

In principe zijn btw-plichtigen die periodieke btw-aangiften (maand of kwartaal) indienen een decembervoorschot verschuldigd, en dat uiterlijk op 24 december 2020.

Bij een laattijdige betaling van de voorschot is de btw-plichtige gehouden tot nalatigheidsinteresten.

Geen decembervoorschot in 2020

Vanwege de COVID-19 pandemie heeft de regering besloten om het decembervoorschot in het jaar 2020 eenmalig af te schaffen.

Zowel maand- als kwartaalaangevers zijn niet verplicht het voorschot te betalen op de btw die verschuldigd is over de handelingen van de maand december of het vierde kwartaal van 2020. De btw over die periodes is pas volledig verschuldigd tegen 20 januari 2021.

De ontheffing is van toepassing op alle btw-plichtigen die gehouden zijn een periodieke btw-aangifte in te dienen. Bijgevolg zijn er geen extra voorwaarden aan verbonden.